Viviana + Nicola = Simone

Serena + Massimo = Matteo